partneri

Partneri

Partnermi združenia a jeho obcí sú partnerské obce v  Maďarsku, Česku ,Poľsku a Estónsku. Práve pre naše partnerské vzťahy bude osožné vytvorenie Miestnej akčnej skupiny aby sme mohli spolupracovať na spoločných projektoch v rámci iniciatívy LEADER.
V prístupe LEADER sme pokročili aj my vypracovaním Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS OKO a tak budeme mať širšie pole pre spoluprácu s parnermi v Maďarskej republike s Helyi akcio csoport Nagy Milic 962, so sídlom v obci Füzér, v Poľskej republike s Lokalnou grupou dzialania fundacja Bieszczadzka v meste Lesko, v Českej republike s Místní akční skupinou Splav zo Skuhrova nad Bělou a Vyhlídka z Potštejna, s MTU Järva arengu partnerid z mesta Eesti z Estónska.


Verejnoprospešné združenie  Nagy Milic 962  

Po viacerých spoločných stretnutiach predtaviteľov samospráv , návštevách občanov a hosťovaní súborov sme prikročili k ďalšiemu návrhu spoločného projektu. Na stretnutí zástupcov  Združenia obcí Slanského mikroregiónu17.02.2009 a MAS Nagy Milic 962, spolu s predstaviteľmi lesných správ z  Maďarskej aj Slovenskej strany sme stanovili spoločný postup preprípravu projektu na  výstavbu spoločných cyklotrás doplnenách o náučné chodníky medzi susediacimi obcami Skároš, SlanskáHuta a Kalša zo slovenskej strany, a Holloháza, Füzér a Pusztafalu z maďarskej strany.  Súčasťou by mala byť aj rekonštrukcia historickej cesty spájajúcej hrady Slanec a Füzér zjazdná aj pre dopravu kočom.
                                                         Stretnutie viedol starosta obce Füzér pán Jenő Horváth                                              
Predseda Združenia obcí Slanského mikroregiónu pán Ladislav Harda v  rozhovore s Jenő Horvathom. V strede starosta obce Holloháza pán Sándor Koleszár, počas stretnutia starostov prihraničných obcí v Slanskom Novom Meste
              


Miestna akčná skupina Splav    

S touto miestnou akčnou skupinou máme nadviazané vzťahy už od roku 2004 počas ktorých nám českí kolegovia pomohli vniknúť do procesov nevyhnutných na  prijatie prístupu LEADER.  Koncom  októbra 2009 sme podpísali spoluprácu na projekte   "Spolupráce při využívání kultúrního dědictví". Program je zameraný na výmenu skúseností v oblasti aktívneho využívania kultúrneho dedičstva medzi českými, slovenskými a estónskymi partnermi. Projekt bol pripravený na spoločnom stretnutí v Rokytnici v Orlických horách 20.-25.10. 2009        Typcké budovy na námestí v Rokytnici v Orlických horách.
                     Zľava : starosta obce Čižatice Franjo Houdek, starosta obce Skuhrov nad Bělou Vladimír Bukovský, manažerka MAS Splav Kateřina Holmová, predseda MAS Splav Bohumír Dragoun, výkonná sekretárka MAS OKO Mária Burčíková a vedúca úradu v obci Vyšný Čaj Libuša Medveová.


Miestna akčná skupina Vyhlídka       

Rovnako ako s predchádzajúcou MAS aj s Miestnou akčnou skupinou Vyhlídka máme dlhoročné pracovné  vzťahy.
Skupina má sídlo v mestečku Podštejn kde je hrad rovnakého mena. Predsedom MAS Vyhlídka je Pavel Tichý .                                                                     Pavel Tichý s manželkou pri návšteve Košíc

V roku 2008 sa obe Miestne akčné skupiny zlúčili a vytvorili verejne prospešnú spoločnosť MAS SPLAV. Predsedom sa stal RNDr.Bohumír Dragoun


Miestna akčná skupina Bieszczadska Fundacja     

MAS Bieszczadska Fundacja má sídlo v meste Lesko neďaleko Sanoku pri najväčšej poľskej priehrade na rieke San. Poľskí partneri pracujú v regióne, ktorý bol vyľudnený po deportácii 300 000 Židov počas II. svetove vojny. Po vojne sa stal bojiskom medzi Ukrajinskou oslobodzovacou armádou a proruskými jednotkami. Až do roku 1989 tu boli cvičné vojenské priestory a trestanecké tábory. Boli sme prekvapení ako sa tu za relatívne krátky čas podarilo vytvoriť sieť spolupracujúcich mimovládnych organizácií, podnikateľov a samospráv.                                    
Poľskí parteri na obecnom úrade v Slanci. Druhý sprava je predseda MAS Bieszczadska Fundacja pán Przemyslaw Oldakowski.


Miestna akčná skupina Järva Arengu Partnerid            


Miestna akčná skupina pôsobí v severnom Estónsku. Sídli v meste Roosna - Alliku. S estónskymi partnermi sme sa stretli v Rokytnici v Orlických horách. Manažérka MAS Silva Anspal a  Maret Prits sa zapojili do prípravy spoločného projektu aktívneho využitia kultúrneho dedičstva.                           Maret Prits a Silva Anspal pri aranžovaní ukážky typických estónskych výrobkov