mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie na území súčasnej  MAS OKO  sú zamerané na ochranu a rozvoj historického kultúrneho a prírodného dedičstva, na udržovanie a obnovu kultúrnych pamiatok,  na sústavnú, cielenú a strategickú pomoc rómskym skupinám a jednotlivcom. V súčasnosti územie ich  pôsobenia je sústredené na priestore od štátnej cesty Košice- Dargov až k obciam Žehňa, Lúčina a Červenica ležiace v Prešovskom samosprávnom kraji (mapa územia).Mimovládne organizácie na území bývalého združenia MAS OKO boli zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, na udržovanie a rozvíjanie  tradícií a na pomoc rómskym skupinám a jednotlivcom. V súčasnosti sa väčšina týchto združení  nachádza na území patriacom do Miestnej akčnej skupiny Hornád-Slanské vrchy.


Abovská osa, o. z
.
  je záujmová, nezisková, dobrovoľná, nepolitická organizácia. Vznikla v roku 2001.      
  Poslaním 
Abovskej osy je:
   - všestranne prispievať k skvalitneniu života ľudí v regióne Horného Abova,
   - prispievať k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho vedomia občanov v súlade so   
     zásadami trvalo udržateľného
života,
   - prispievať k rozvoju komunitných iniciatív.

 Cieľom Abovskej osy je:
  • realizovať praktické aktivity zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia i kvality   života   ľudí
  • upozorňovať na také nakladanie s odpadmi, ktoré ohrozujú a poškodzujú životné
prostredie  v regióne,
  • zhromažďovať, spracovávať a sprostredkovávať informácie, teoretické i praktické vedomosti v súlade s  
    poslaním Abovskej osy o. z.,
• spolupracovať so všetkými slovenskými i zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem  
   pomôcť   naplniť poslanie Abovskej osy o. z.,
• hľadať, vytvárať a propagovať nové modely riešenia environmentálnych a sociálnych problémov, vzdelávacích  
  programov a využitia výhod a predností regiónu na rozvoj cestovného ruchu.

Pôsobíme v Mikroregióne Hornád, t.j. v obciach, ktoré sa nachádzajú južne od Košíc až po hranice s Maďarskom...

Všetky aktivity už od vzniku organizácie v roku 2001 boli zamerané hlavne na oblasť životného prostredia: od
padové hospodárstvo / zhodnocovanie bioodpadu, likvidácia čiernych skládok, emisie zo spaľovne odpadov a ich vplyv na zdravie obyvateľov, prach a hluk z úpravne štrkov, emisie z obaľovačky asfaltu...
Počas existencie organizácie jej členovia pracujú výlučne na dobrovoľníckom základe. Napriek tejto skutočnosti sme dosiahli významné úspechy v oblasti ochrany a skvalitňovania životného prostredia a kvality života obyvateľov v našom regióne.

kontakt: e-mail: abovskaosa@gmail.com
www.abovskaosa.weebly.com     


Evanjelická cirkev v Opinej podporuje aktivitu Rómov trvalo udržateľným spôsobom


Pracujú na cirkevnej pôde už niekoľko rokov vďaka úprimnej snahe pána farára Gregu , jeho manželky a dobrovoľnéo spolupracovníka pána Čorbu.  Práce v skupine riadi pán Vidlička, ktorý by rád rozšíril činnosti skupiny a rovnako i počet aktívnych pracovníkov..

Občianske združenie "Dobrák" z Vyšnej Myšle.

Zameranie občianskeho združenia je zreteľne formulované na jeho intenetovej stránke http://.dobrak.host.sk/index.htm 
“Cieľom tohto združenia je spríjemniť život v obci. Okrem aktivít, ktoré si môžete pozrieť na tejto stránke, sme sa spolu s poslancami zapojili do tvorby územného plánu a programu rozvoja obce. Tento dokument bude obsahovať to, ako by mala vyzerať naša obec o niekoľko rokov a akú ju prenecháme vnukom. Územný plán obec potrebuje aj kvôli zapojeniu sa do väčších projektov a čerpaniu rozvojových fondov. Musí byť totiž jasné, akým smerom sa chceme rozvíjať a či to zapadá do rozvoja celého regiónu.”
Nepochválili sa, že vydávajú občasník s krásnymi farebnými fotografiami a opisnými textami.Opisujú úspešné pešie a cyklistické túry na Karoľku, Izru, Slanský hrad zorganizované členmi, Jánom Bačom, Erikou Bačovou,Jánom Jaščišákom, Máriou Jaščišákovou, Ľubom Sokoľom, Jarkou Sokoľovou, Marcelo Törökom a Zlatkou Törökovou.
Predsedom združenia je RNDr. Marcel Török, PhD.


Občianske združenie " Margit idzeš" zo Sadov nad Torysou.

Toto občianske združenie tvoria ženy v širokom vekovom rozpätí, ktorá si ctia tradície a život prijímajú ako dar v jeho komplexnej podobe. Svedčia o tom aj ukážky z výstavy  domácich koláčov, miniatúrnych poľnohospodárskych nástrojov, oblečenia, ručných prác, tkaných výrobkov a malieb. Funkčné poľnohospodárske miniatúry vyrába pán František Eďed.


                              Členky združenia pri otvorení výstavy "Takto sme žili".
                           Predsedkyňou združenia je pani Liana Ivanová (prvá vpravo)


Občianske združenie "Dedinka" z Kostolian nad Hornádom


V Kostoľanoch je skupina ľudí, ktorí si vedia oceniť krásy svojho okolia, prácu predchádzajúcich generácií a vedia aj priložiť ruku k dielu keď  je to potrebné. Majú vytvorený "Ľudový domček" so starým zariadenm, ktoré stále zhromažďuje  a upravuje Jožko Šašák. Členky združenia Eva Štofková a Blanka Šašáková pestujú tradičné zvyky a vedia variť  a piecť podľa starých receptov, ako napríklad známe kostolianske "beliše" . Venujú sa zachovaniu vidieckeho spôsobu života ako gazdovstiev s chovaním domácej hydiny a zveriny. Vyrábajú vynikajúci kozí syr Blanka a Jožko Šašákovci. Zachovávajú tradičné ľudové vzory pri tkaní  a vymýšľajú nové - pani Mária Tomisová, ktorej ukážky tkania zaujali nielen  našich prezidentov  ale aj britskú kráľovnú Alžbetu II. pri jej nedávnej návšteve v Spišskej Sobote. Vytvorili náučný chodník  zo stredu obce až na Kráľovú studňu.
Predsedom združenia je Anton Medvec. V jeho úprave uvádzame aj povesti v časti  -rôzne-                                              Zľava Peter, Jožko a Tóno - predseda združenia.Občianske združenie "Za lepší život" z Rankoviec

Občianske združenie sa venuje pomoci Rómom pri ich snahách o uplatnenie sa v obci a pri príprave detí počas školskej dochádzky. Vyučujú rómov remeselným zručnostiam, ktoré by sa dali využiť pre určitú formu samozamestnania.
S pomocou evanjelickej cirkvi a s podporou starostky obce sa rómovia zúčastňujú na spolčenskom živote obce.
                   Starostka obce pani Dagmar Kráľová  a predsedkyňa združenia Františka Ondrašíková pred prebudovanou požiarnou zbrojnicou na obecný úrad.
V nových priestoroch je aj posilňovňa pre občanov obce.V priestoroch evanjelického farského úradu sa deti spolu s rodičmi si pripravujú  domáce úlohy aj s pomocou počítačov.

Občianske združenie "Chrobáčik" zo Ždane

Občianske združenie "Čerešeň" z Nižnej Kamenice

Zachovávaie folklórnyc tradícií je hlavnou činnosťou združenia "Čerešeň. Ak je potrebné priložiť ruku k spoločnému dielu v obci, alebo v regióne nezostávajú bokom. Vedúcou združenia je pani Slávka Ferková.
Členky združenia počas vystúpenia na Dňoch obce. Slávka Ferková je v hornom rade  druhá zľava .


Občianske združenie "Olšava"

Združenie sa venuje zberu a interpretácii miestnych ľudových piesní a zúčastňuje sa vystúpení na folklórnych slávnostiach. V spolupráci s rímsko-katolíckou farou v Ruskove pripravili projekt výstavby multifunkčného detského ihriska.


Súbor Olšava pri vysväcovaní kaplnky Panny Márie Lurdskej. Predsedkyňa združenia Bernadeta Kažimírová je
druhá zprava.


Občianske združenie "Kale" z Keceroviec

Občianske združenie vedie pán Marián Gábor, ktorý zapája mladých rómov do skautského hnutia. Učí ich pripravovať tábory v prírode, ako pripraviť nocľah a stravu v lese.Pán Gábor pri stretnutí mimovládnych organizácií z územia MAS OKO v Kostoľanoch nad Hornádom.


Občianske združenie "Ľudia a energia"

Občianske združenie „Ľudia a energia“ pôsobí v regióne juhovýchodného Slovenska v oblasti rozvoja vidieka. Svoje aktivity sústreďuje na hľadanie možností využitia prírodných, historických a ľudských zdrojov regiónov uchádzajúcich sa o finančnú podporu štátu a Európskej únie na rozbehnutie procesu vedúceho k vyššej miere ich ekonomickej nezávislosti. V tomto procese sa snaží o spoluprácu s predstaviteľmi samosprávnych orgánov, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, rôznych združení, cirkví a aktívnych jednotlivcov. Rozvoj vidieka vidí v inovačných prístupoch k tradíciám a rozvoji vidieckeho turizmu. Vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a moderných technológií spolu s využitím energie a zručnosti obyvateľov pri riadení rozvoja svojej obce a regiónu. Tento spôsob rozvoja regiónov je priamo obsiahnutý v prístupe LEADER, ktorý prevzalo občianske združenie Ľudia a energia“ za svoju pracovnú metódu (citát z úvodu internetovej stránky www.ľudiaaenergia.sk ).
V decembri roku 2008 združenie predložilo Integrovanú stratégiu rozvoja územia MAS OKO, ako súčasť žiadosti o finančnú pomoc pre opatrenia, ktorých realizácia samotnými obyvateľmi prispeje k využitiu vlastných miestnych zdrojov.