aktivity

Medzinárodná konferencia " Obyčaje, stolovanie a špecility súvisiace s Vianočnými sviatkami v krajinách V4", Rytro, december  2017.

Konferencia s konala v obci Rytro   v lyžiarskom stredisku  "Perla poludnia". Ukážky stolovania a ochutnávka špecialít boli prezentované v  kúrii  Dwór starostów v Muszyne. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia obcí  zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska a usporiadateľskej krajiny  Poľska.Obec Plaveč predstavil František Šalamun.19.06.2016 sa uskutočnili v Rozhanovciach  "Abovské folklórne slávnosti 2016".

Zúčastnil sa ich aj súbor "Huták virágai" (Kvety z Hút) pod vedením Pála Pandáka, ktorý je zároveň aj starostom družobnej obce Füzérradvány. Súbor má v repertoári asi 150 maďarských a 40 slovenských pesničiek. Spolu so súborom sa slávností zúčastnila aj skupina, ktorá pripravila pre návštevníkov pirohy a predviedla výrobu cestovín do bažantej polievky.

03.06.2016  Oslava 10. výročia Miestnej akčnej skupiny LGD Perly Beskidu Sadeckiego v Rytre.

Poľský partner našej miestnej akčnej skupiny MAS OPAL oslávil 10. ročné jubileum, ktoré sa udialo v hoteli Perla Poludnia v Rytre. Pri tejto príležitosti náš partner nám vyjadril poďakovanie za inšpirujúcu spoluprácu.            Stretnutie sme využili aj na konzultáciu rámca spolupráce pre nastávajúce programové obdobie.Prezes Zarzadu LGD Perly Beskidu Sadeckiego pán Zbygniew Jeremenko, programová manažérka  MAS OPAL Mária Burčíková a programová manažérka združenia LGD Perly Beskidu Sadeckiego pani Jolanta Wywijas. Mládež v Rytre udržuje folklórne tradície. Tieto dievčatá sa všetko naučili sami. Nikdy nechodili do hudobnej školy. Vľavo je Adrianna vpravo Katarzyna.


23.08.2014
Predstavenie  verejno-súkromného partnerstva MAS OPAL na AGROKOMPLEXe v Nitre.

V rámci Národnej siete rozvoja vidieka z Prešovského VUC sme sa predstavili so svojimi výrobkami a aktivitami na tomto veľtrhu spolu s ostatnými VSP a MAS Prešovského VÚC. Návštevníkom sme ukázali ozdobné predmety a ich výrobu technikou origami, ktorú predviedli pani Katka Potočňáková a jej vnučka Monika Dražinská z obce Tuhrina. Z tej istej obce bolo prezentované drevené uhlie pálené v klasickom milieri, tak ako to robili jej obyvatelia kedysi a v súčasnosti Slavomír Dražinský. Veľký záujem prebudil čistý ovčí syr vyrábaný bez pasterizácie a prísad (až na syridlo) na farme Františka Kužilu. V kombinácii s pôvodnými odrodami jabĺk bol vhodný na zahryznutie k bylinnému extraktu BABARETKA pripravovaný manželmi Burčíkovcami. Tkané tašky reprezentovali klasickú techniku rozšírenú v celom regióne pod Slanskými vrchmi.23.07.2014                            Pokračovanie prístupu LEADER v združení MAS OPALBolo založené verejno-súkromné partnerstvo MAS OPAL. Ako občianske združenie sa bude v nastávajúcom období pripravovať pre prístup LEADER.

Počet obyvateľov celkom: 16604
Počet obyvateľov v delení obyvateľov miest a obcí: 16604
Štatutárny zástupca:
Meno: Ján Varga a Anton Šimčák
Mob.0911915060:
Rozloha v km2:145,16
Hustota obyvateľstva (obyv./km2): 136,35
Kancelária MAS/VSP
Sídlo: Lúčina 8, 082 07 Tuhrina

Manažér MAS/VSP:
RNDr.I. Burčík, PhD.
Meno: RNDr.I. Burčík, PhD.
Mob.: 0918803396
E-mail: kancelariamasopal@gmail.com

Adresa web stránky MAS/ VSP: www.masopal,okoliekosic.sk

Komunikácia v jazyku: anglicky, maďarsky

Dátum vzniku
07.02.2014


Počet obcí: 17

Zoznam obcí zaradených do územia MAS/VSP: Žehňa,  Lúčina, Červenica, Vtáčkovce, Bunetice, Kecerovce, Nová Polhora, Opiná, Ploské, Chrastné, Vajkovce, Budimír, Beniakovce, Hrašovík, Rozhanovce, Ťahanovce, Čižatice.
Z toho mestá: -

Administratívne zaradenie
Okres: Prešov a Košice okolie
Kraj: Prešovský , KošickýKatastrálne územia obcí verejno-súkromného partnerstva MAS OPAL


26.08.2008
Príprava územia pre vstup do programu LEADER vyžadovala vytvorenie riadiaceho orgánu pre tento proces.
Na stretnutí starostov v Čani 26.02.2008 boli stanovené programovú ciele a princípy vytvorenia výkonného výboru.

Zápis zo stretnutia predsedov mikroregiónov z MAS OKO a zástupcov občianskeho združenia „Ľudia a energia“.
Čaňa 10.06.2008
Prítomní:
Predsedovia resp zástupcovia predsedov mikroregiónov Michal Rečka, Ondrej Valík, Ing. Ľubomír Krajňák, Ing. Milan Rabatin, Ladislav Harda, Ing. Ján Kokarda, , Anna Bombárová.
Členovia občianskeho združenia „Ľudia a energia“ Ing.Marek Šoltés, Mária Burčíková, RNDr.Ivan Burčík, PhD.

Boli prejednané informácie o zapájaní sa súkromního sektoru a mimovládnych organizácií do prípravy na program LEADER.
Spolupráca s partnermi v Českej, Poľskej aMaďarskej republike by sa mala sústrediť na prípravu spoločných projektov.
Vytvorenie dočasného riadiaceho orgánu bolo odsúhlasené tak, že bude tvorený dvoma zástupcami z každého mikroregiónu a troma zástupcami o.z. Ľudia a energia.
Financovnie procesu prípravy územia pre vstup do programu LEADER možno hľadať aj v iných programových výzvach.

10.07.2008 Vo Vyšnej Kamenici sa stretli starostovia, zástupcov mikroregiónov a občianskeho združenia Ľudia a energia

Prítomní : Ondrej Valík, Jana Hruščáková, Ing. Ľuboš Zuskár, Emil Palša, Ján Mikloš, Jana Tóthová, Dagmar Kráľová, Ing. Ľubomír Šimko, Nataša Masaryková, Iveta Horvátová,Viliam Bačo, Anton Šimčák, Ing. Ján Kokarda, Ing. Ľubomír Krajňák, Mária Burčíková, Ing. Marek Šoltés, RNDr. Ivan Burčík, PhD.
Prijaté závery:
Bol vytvorený riadiaci výbor MAS OKO
Voľba predsedu sa odložila až po prejednaní na mikroregiónoch.
Za podpredsedu riadiaceho výboru bola zvolená pani Burčíková.
Bol prijatý spôsob financovania MAS OKO za prvý polrok 2008
Bolo navrhnuté zloženie výkonného sekretariátu.
Boli navrhnuté podmienky členstva mimovládnych organizácií a súkromného sektora


17.07.2008 V Ďurkove sastretli zástupcov mikroregiónov a občianskeho združenia Ľudia a energia k organizovaniu MAS OKO

Prítomní: Michal Rečka, Ondrej Valík, Ing. Ľubomír Krajňák, Ing. Milan Rabatin, , Ing. Ján Kokarda, , Anna Bombárová, Ing.Marek Šoltés, Mária Burčíková, RNDr.Ivan Burčík, PhD.
Prijaté zámery:
1.Návrh financovania MAS OKO na druhý polrok 2008
2.Personálne obsadenie výkonného sekretariátu
3.Financovanie internetovej stránky
4.Zájemcovia z mikroregiónov na prehliadku koreňovej čističky odpadových vôd
5.Schválenie potvrdení pre podnikateľa Agroor, s.r.o. pána Oravca


17.08.2008 V Herľanoch sa konalo stretnutie výboru MAS OKO

Prítomní:
Anna Bombárová, Ondrej Valík, Ing. Ľubomír Krajňák, Peter Kišiday,Ing. Milan Rabatin, Milan Diheneščík, Ing. Milan Česlák, Ing. Ján Kokarda, Mária Burčíková, RNDr.Ivan Burčík, PhD.
Prijaté závery:
Jednotlivé regióny združenia MAS OKO prerokujú návrhy kandidátov na
predsedu MAS OKO.
Výkonný sekretariát vypracuje plán práce na druhý polrok pre MAS OKO aj
s konkrétnymi finančnými požiadavkami.
Výkonný sekretariát vypracuje formulár prihlášky a rozošle ho členom výboru MAS OKO.
Výbor sa oboznámil s prácou detí v Tvorivých dielňach prebiehajúcich v HerľanochStretnutie výboru MAS OKO 18.09.2008 v Košickej Polianke.
Prítomní:
Mária Burčíková, Ing.ján Kokarda, Mgr. Karol Dzugas, RNDr.Ivan Burčík,PhD, Ing. Marek Šoltés, Ing. Ľubomír Šimko, Ing. Štefan Markovič, Ing. Milan Rabatin.
Ospravedlnili sa: František Bartko, Ing. Ľubomír Krajňák, Peter Kišiday, Ladislav Harda, Michal Rečka, Ondrej Valík
Neprítomní: Anna Bombárová, Iveta Horvátová, Anton Šimčák
Mikroregióny prerokovali možných kandidátov nedohodli sa na konkrétnych menách – uznesenie trvá. Bol pripravený grafický plán činností súvisiacich s vypracovaním stratégie a vyjadrenie finančných požiadaviek súvisiacich s týmito činnosťami. Na jednotlivých mikroregiónoch bolo prejednané uznesenie. Stanovisko jednotlivých zastupiteľstiev sa prijme na najbližšom stretnutí obecných zastupitelstiev. Výkonný sekretariát vypracoval formulár prihlášky pre individuálneho člena , pre kolektívnych členov a zaslal ich členom výkonného výboru elektronickou poštou.Stretnutie s MAS z Českej republiky, Poľska, Srbska a Estónska sa uskutoční 20.- 25.10.2008 v Rychnove nad Kněžnou.

Zápis zo stretnutia starostov z územia MAS OKO na prehliadke koreňovej čističky odpadových vôd 24.09.2008 v Nálepkove.
Zoznam zúčastnených: Iveta Horvatová Mudrovce, GabrielaUcháľová Košický Klečenov, Jana Tóthová Herľany, Franjo Houdek Čižatice, Mgr. Ladislav Vojtko Čakanovce, Ing. Dušan Daniel starosta obce Nálepkovo, Ing. Tomáš Frimmel, správca koreňovej čističky.Mária Burčíková a Ivan Burčk.
Ospravedlnili sa: Ing.Milan Česlák Nižný Čaj, Ladislav Mihók Vyšný Čaj, Ing . Štefan Elizeuš, Daniel Stančík Slanská Huta, Milan Hudák Nový Salaš , Ján Bačo Slančík, Paulína Guľášová Vyšná Myšľa.

Zúčastnených privátal starota obce Nálepkovo. V krátkosti ich oboznámil s problémami a úspechmi obce. Problémy projektu koreňovej čistiarne odpadových vôd v časti Tretí hámor predniesol Ing. Frimmel. Zúčastnení starostovia sa presunuli na miesto koreňovej čističky, kde boli oboznámení s výberom umiestnenia v teréne so stavebným riešením čističky, s etapami budovania a s výberom vegetácie pre vytvorenie koreňového systému čističky. Na priame otázky k funkcii jednotlivých častí koreňovej čističky zodpovedali Ing. Frimmel a starosta Ing. Daniel. Najvúčším problémom, ktorý videli starostovia bol v nedôveru takýchtoriešení na vodoprávnych orgnoch úradu životného prostredia. Senzorickú kontrolu vyčistenej vody si starostovia vykonali individuálne.Stretnutie mimovládnych organizácií z územia MAS OKO dňa 27.9.2008 v Kostoľanoch nad Hornádom.

Prítomní: M.Irsák o.z. Priateľ,I.Nemčík o.z.Priateľ, E.Paľová o.z.Béthel, M.Gábor o.z.KALE, Ľ.Krajňák o.z.Sútok, F.Ondrašíková Združenie pre lepší život,A.Klempárová Združenie Forum pale romana, M.Koľveková a J.Drábik Folkl.súbor Beľanka, J.Červeň Romintegra 7777, M.Torok o.z.Dobrák, J.Bubniak ,M.Šoltés o.z.Abovská osa,A.Medvec o.z.Dedinka,M.Burčíková MAS OKO, I.Burčík o.z.Ľudia a energia.

Ospravedlnili sa: OZ Chrobáčik N.Sonogová, OZ Romano petalos M.Sinuová , OZ Čerešeň S.Ferková, OZ Brány Europy F.Houdek, OZ Orešnica A.Sabolová , OZ Olšava B.Kažimírová .
Združenie Margit idzeš ,, Liana Ivanová.
Prvé spoločné stretnutie MVO z územia rozvoja partnerstva bolo ako keby dávno očakávané.
Prístup LEADER nebol neznámy pojem a niektorí oňom vedeli hlavne tí ktorí sa zúčastňovali tvorby rozvojových stratégií z iných europskych programov. Pri predchádzajúcich stretnutiach a tvorbe spoločných predstáv sme sa zväčša stretli s problémom presadiť si svoje myšlienky a harmonizovať v súlade s cieľmi samosprávy . Preto v mnohých prípadoch skôr cirkev je partnerom MVO . Predstava MVO zúčastnených na stretnutí bola stotožnená s cieľmi integrovanej stratégie a ich zameranie sa na ochranárske aktivity / mapovanie čiernych skládok odpadu/ rozvoja cykloturistických sietí ,environmentálnej výchovy mládeže aj dospelých ,zachovávanie tradičných kultúrnych prvkov územia a zviditeľňovania folklórom ,výchova mládeže k tradíciám, ktoré tak veľa znamenali pre človeka na vidieku. Postaviť hodnotový rámec a napomáhať romskej komunite k socializácii vo vidieckom prostredí. Zdokonalenie administrácie v mimovládných organizáciách a zosúladenie tvorby projektov vo výzvach uvítali ako variabilný prvok a dobrú spoluprácu .

Stretnutie výboru MAS OKO 02.10.2008 v Chrastnom.

Prítomní:
Ján Pekľanský, Mária Burčíková, Ing.Ján Kokarda, RNDr.Ivan Burčík,PhD, Ing. Štefan Markovič, Ing. Milan Rabatin. Ladislav Harda, Anna Bombárová, Iveta Horvátová, Anton Šimčák , Ing. Ľubomír Krajňák
Ospravedlnili sa: František Bartko, Peter Kišiday, Michal Rečka,
Neprítomní: Ondrej Valík
Na stretnutí bola podaná informácia o návšteve starostov v Nálepkove kvôli prehliadke koreňovej čistiarne odpadových vôd. Clenovia výboru boli informovaní aj o stretnutí mimovládnych organizácií z územia MAS OKO.Výbor sa zaoberal aj prípravou valného zhromaždenia a prípravou stretnutia predstaviteľov súkromného sektora na Ranči u Taka v Rákoši. Zástupcovia mikroregiónov sa vyjadrovali aj ku konferencii usporiadanej v Ždani na ktorej prenášali aj čelní predstavitelia Ministerstva poľnohospodárstva SR, kde boli prednesené aj informácie k programu LEADER.


Stretnutie podnikateľov z územia MAS OKO z 16.10.2008 na obecnom úrade v Bohdanovciach

Stretnutia sa zúčastnili:Peter Balog Eko-ovocie, Dušan Bodnár-Dynamic, Jozef Uchaľ ,AgroJunior, s.r.o., Peter Ferko FF-OIL, Ing.Ladislav Fekete, PD Mier, Nižná Myšľa, Miloslav Šimčák Eagle Star, s.r.o., Ing. Štefan Urban Čistápríroda v Slanskom mikroregióne, Radoslav Horňák Ranč u Raka, Štefan Béreš – SHR Ruskov, Peter Ferko, Marta Gamrátová , Ivan Burčík, Mária Burčíková.
Ospravedlnili sa: SHR-Slávka Dolgošová, František Oravec –SHR, Ján Lukáč –SHR, Alojz Konkolovský TATRAKON , Ing. Jaroslav Hrehor AGROprofit, s.r.o., SHR – Milan Veliký.
V priebehu prezentácie programu LEADER zúčastnení kládli otázky na ktoré odpovedali dr.Burčík, p.Burčíková. K činosti partnerstva MAS OKO odpovedala p.Burčíková. Oblasti, ktoré podnikateľov najviac zaujímali sa zúžili na špecifické ciele z oblasti podpory podnikania na vidieku, diverzifikácie poľnohospodárstva a podpore cestovného ruchu. Niektorí podnikatelia už mali vlastné zámery smerujúce ku stabilizácii príjmov kombinovaním poľnohospodárskej produkcie s produkciou energeticky využiteľnej biomasy. Viacero podnikateľov nanieslo problém predaja vlastných produktov v spojení s vetreinárnou správou a obchodnou išpekciou. Na túto tému sa potom preberal aj pripravovaný zákon o predaji z dvora.
Na záver stretnutia sa podnikatelia stretli na Ranči u Raka, kde im v zastúpení majiteľa p.Horňáka prezentoval p. Fekete spôsob hospodárenia a netradičné činnosti z oblasti výroby domácich potravín, domácej zakáľačky aj so spracovaním produktov samotným zákazníkom. Tieto aktivity sú len doplnkovou činosťou, pretože pán Horňák je majiteľom leteckej školy a športového letiska.

Stretnutie starostov z územia MAS OKO vo Vyšnom Čaji k problmatike projektovania koreňových čističiek 17.10.2008


Zoznam účastníkov: Franjo Houdek, Milan Kristen, Milan Hudák, Daniel Stančík, Štefan Elizeuš, Gabriela Uchaľová, Paulína Guľášová, Iveta Horvatová, Jana Tóthová, Ján Mikloš, Ladislav Mihok, Ing.Arch . Róbert Zvara, Ján Bačo, Mária Burčíková, Ivan Burčík.
Ospravedlnili sa: Ing. Milan Česlák.

Prítomnych privítal starosta obce Vyšný Čaj Ladislav Mihók. Ponúkol prítomných vlastným medom na osladenie kávy a čaju, ktorý ako hostiteľ z Čaju podával.
Potom odovzdal slovo Ing. Arch. Róbertovi Zvarovi. Ten predniesol prezentácie ku zákadným technickým riešeniak koreňových čističiek ich možnostiama obmedzeniam. V prezentácii ku konkrétnym príkladom využitia koreňových čističiek sa vyjadrovali starostovia k možnostiam podobného riešenia v ich obciach. Na záver sa dohodli o prieskume projektových možností v jednotlivých obciach. Výsledkom by mala byť štúdia uskutočnitešnosti, v ktorej by sa mala vybrať obec s najvýhdnejšími parametrami pre výstavbu pilotnej oreňovej čističky. S takýmto návrhom projektu by sa starostovia obrátli na Úrad životného prostredia o vyjadrenie stanoviska k možnostiam realizácie tohto pilotného projektu. Na záver boli vytipované obce, ktoré podľa momentálneho posúdenia Ing. Arch. Róberta Zvaru na realizáciue klasického spôsou čistenia odpadových vôd nemajú vhodné podmienky a naopak boli by vhodné pre počiatočný terénny prieskum na realizáciu vegetatívnych čističiek odpadových vôd (Slanská Huta, Nový Salaš, Slančík, Mudrovce, Herľany, Vyšný Čaj).

Valné zhromaždenie členov a sympatizantov prístupu LEADER uskutočneného dňa 25.11.2008 v Čani

Prítomných: .49...... podľa prezenčnej listiny
Zhromaždenie hlasovaním schválilo pracovné komisie VZ v zložení:
návrhová komisia: Šimčák, Kráľová, Bačo
mandátová komisia: Siladi, Demková, Hlavatý
volebná komisia: Hruščáková, Guľašová, Markovič
Na valnom zhromaždení boli uskutočnené voľby:
predsedu a podpredsedu MAS OKO
výboru MAS OKO
výberovej komisie
monitorovacej komisie a
kontrolnej komisie
Do funkcie predsedu bol schválený Ing. Ján Kokarda
Do funkcie podpredsedu bol schválený Ing. Ľubomír Šimko
Hlasovaním bol schválený výbor MAS v tomto zložení:
členovia za samosprávu: J. Kokarda, Ľ.Šimko, L.Harda, O.Valik, M.Rabatin, A.Bombárová, P.Kišiday;
členovia za podnikateľov: J.Hrehor, J.Ucháľ, A.Konkoľovský; M.Rečka
členovia za tretí sektor: M.Burčíková, M.Török, F.Ondrašíková, N.Sonogová
Hlasovaním bola zvolená výberová komisia v zložení:
za samosprávu: Š.Markovič, F.Houdek, V.,Bačo, Š.Petrík, A. Šimčák
za podnikateľov: D.Bodnár, R.Horňák, L.Fekete;
za tretí sektor: M.Gábor, B.Kažimírová, A. Medvec
Vo voľbách do monitorovacej komisie boli zvolení:
za samosprávu: G.Ucháľová
za podnikateľov: P.Ferko
za tretí sektor: Štefan Urban
Valné zhromaždenie zvolilo hlasovaním kontrolnú komisiu v zložení:
za samosprávu: M.Barcal,
za podnikateľov: P.Balog
za tretí sektor: Liana Ivanová
Za návrh predneseného uznesenia
a.)o voľbách predsedu apodpredsedu, členov Výboru MAS OKO a komisií
b.) o prijatých opatreniach pre realizáciu strategických zámerov MAS OKO a
c.)o finančných nákladoch pre realizovanie strategických zámerov

hlasovali všetci prítomní, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.

Stretnutie novozvoleného výboru MAS OKO 25.11.2009 v Čani
Prítomní:
J.Kokarda, Ľ. Šimko, M.Rabatin, A. Bombárová,O. Valík, J.Uchaľ, J. Hrehor, M.Török, M. Burčíková,N.Sonogová, I.Burčík,P.Kišiday
Po ukončení valného zhromaždenia sa uskutočnilo prvé stretnutie novozvoleného výboru MAS OKO. Stretnutie viedol predseda výboru Ing. Ján Kokarda. Na stretnutí bol za manažéra Miestnej akčnej skupiny okolie Košíc  zvolený RNDr.Ivan Burčík, PhD. Za výkonného sekretára bola zvolená pani Mária Burčíková.
Stretnutie výboru MAS OKO   04.12.2008  vo Svinici .
Prítomní:
J.Kokarda, Ľ. Šimko.Š. Markovič,M.Rabatin, Ľ. Krajňák,I.Burčík, M.Burčíková, M. Török, J.Uchaľ, J. Hrehor, O.Valík, F.Houdek,P.Ferko
Na stretnutí boli členovia výboru informovaní o pripimienkach externého konzultanta k Integrovanej stratégii rozvoja územia MAS OKO. Prítomní vyjadrili svoje názory na pokračovanie činnosti MAS OKO v prípade prijatia i neprijatia  ISRU MAS OKO do programu LEADER.Stretnutie výboru MAS OKO 06.02.2009 v Ždani
Prítomní:
J.Kokarda, Ľ.Šimko, M.Burčíková, I.Burčík, A. Bombárová, M. Rabatin, O. Valík, M. Török, Š. Markovič,K.Hirman, K. Kehér.
Predseda výboru MAS OKO J. Kokarda privítal hostí Ing. K.Hirmana , riaditeľa Sekcie energetických činností Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SEIA) Bratislava a Ing. K.Kehéra riaditeľa regionálnej pobočky SIEA Košice.
Vyššie uvedení páni boli pozvaní kvôli prejednaniu názorov  na riešenie energetickej koncepcie na území MAS OKO. Bola dohodnutá možnosť  konzultácií v prípade prípravy prjoektov na úsporu anenrgie a využitia geotermálnych a obnoviteľných zdrojov energie. Prejedaná bola i perspektíva partnerstva medzi malými producentami ovocia a zeleniny v regióne a odberateľni v meste Košice. Prednesená boli i iniciatíva naalternatívne riešenie čistenia odpadových vôd v niektorých obciach pomocou vegetačných čistiarní odpadových vôd. Financovanie prípravy územia na projekt LEADER bolo dohodnuté na úrovni prvého polroka minulého roka 35 halierov na obyvateľa.


<
«


<
«
<
«